JOERNS GmbH  电话: +49(0) 5691-6287-0
gbvrc传真: +49(0) 5691-6287-29
  联系人: mailto: JOERNS GmbH

气体喷灯 Torch 220

Gaslötlampe Torch 220

Schrumpfen Löten Schweißen

可能的应用

 • 收缩
 • 脱脂
 • 焊接
 • 焊接
 • 油漆脱落

特性

 • 用较轻的气体快速填充
 • 水平指示器
 • 可再填充不锈钢罐
 • 压电点火
 • 温度控制
 • 安全停机
 • 浓缩气流
 • 无连接电缆
 • 人体工学手柄
 • 支架

技术规格
项目编号102.090.100.000
长度133mm
高度145mm
重量0,16kg
运行时间(中等设置)60min
温度(最高)1350°C
表现50 - 220W
补充时间10sek

气体喷灯 Torch 820

Gaslötlampe Torch 820

Schrumpfen Löten Schweißen

可能的应用

 • 收缩
 • 脱脂
 • 焊接
 • 焊接
 • 油漆脱落

特性

 • 用较轻的气体快速填充
 • 水平指示器
 • 可再填充不锈钢罐
 • 压电点火
 • 温度控制
 • 安全停机
 • 浓缩气流
 • 无连接电缆
 • 人体工学手柄
 • 支架

技术规格
项目编号102.090.200.000
长度133mm
高度145mm
重量0,16kg
运行时间(中等设置)45min
温度(最高)1350°C
表现50 - 820W
补充时间10sek